Perhač Hercigonja Dragica

— keramičarka, dizajnerica posuđa za industrijsku proizvodnju
(1935., Feričanci)

Kao stipendistica Jugokeramike završava 1957. Školu primijenjene umjetnosti u Zagrebu. Nakon diplome zapošljava se u Jugokeramici, prvo na Odjelu dekora, a zatim na Odjelu prototipa u Pogonu porculana. Naknadno ponovno prelazi u Odjel dekora kao kreatorica na unapređenju novih suvremenih dekora. Prvenstveno izrađuje servise za domaćinstvo (Brazil, Vivien, Ljubljana, Nina, Minas) tankih stijenka i elegantnih linija, a nerijetko na objektima koristi i vlastite dekore. Servis Brazil iz 1962. prvi je jugoslavenski servis od tankog porculana. U dizajnu posuđa i servisa koristi vlastite dekore. Do mirovine 1988. radi u Jugokeramici. U svom radu stvara prototipe za industrijsku proizvodnju koji su omogućili novo sagledavanje i vrednovanje keramike kao autonomnog medija u industrijskom dizajnu.

Nagrade

1959. – Prva nagrada na izložbi suvenira za Kvarnersku rivijeru (članica grupe)
1962. – Industrijsko oblikovanje, Beograd – diploma za dobro oblikovanje (servis Brazil)
1963. – Nagrada Jugokeramike (servis Brazil)
1967. – 1. nagrada za suvenir grada Zagreba (sa Zlatkom Arambašićem)
1967. – Sajam cvijeća, Zagreb – diploma i zlatna medalja
1968. – Sajam cvijeća, Zagreb – diploma i zlatna medalja
1969. – Sajam cvijeća, Zagreb – diploma i zlatna medalja
1970. – 8. Međunarodna izložba umjetničke keramike, Cervia (Italija) – Počasna diploma

1971. – Diploma za dobro oblikovanje od Savezne privredne komore povodom Zagrebačkog velesajma (grupa: Šribar, Severin, Perhač – dekor – za servis Arena)
1972. – Zagrebački velesajam – Prva nagrada s diplomom za dobro oblikovanje od Savezne privredne komore povodom Zagrebačkog velesajma (grupa: Šribar, Severin, Perhač – dekor) – za servis Arena
1973. – Međunarodna izložba keramike Gdansk (Poljska) – Počasna diploma – nagrada s diplomom za dobro oblikovanje od Privredne komore Zagreba povodom Zagrebačkog velesajma (grupa: Šribar, Severin, Perhač – dekor) – za servis Arena
1974. – Nagrada s diplomom za dobro oblikovanje od Privredne komore Zagreba povodom Zagrebačkog velesajma (grupa: Šribar, Severin, Perhač – dekor) – za servis Arena
1974. – Pohvala Privredne komore Jugoslavije za komplet za crnu i bijelu kavu Stella
1975. – Diploma s izložbe Eksperimenat 7, na 7. majskom salonu ULUPUS
1986. – Suvenir Zagreba i Univerzijade '87 – Velika nagrada Univerzijade

zatvori

English

Perhač Hercigonja Dragica — ceramicist and industrially produced dinnerware designer
(1935, Feričanci)

She graduates from the School of Applied Arts in Zagreb in 1957 as Jugokeramika's stipendiary. After receiving her degree, she finds a job at Jugokeramika, initially at the Department of Decoration and later at the Department of Prototypes, in the Porcelain Workshop. She subsequently transfers back to the Department of Decoration, as an author involved in the advancement of new contemporary decors. She primarily makes thin-walled dinnerware sets (Brazil, Vivien, Ljubljana, Nina, Minas) with elegant lines and often uses her own decors on the objects she designs. The Brazil dinnerware set from 1962 was the first Yugoslav set made from thin porcelain. She uses her own decors when designing dinnerware and cookware. She spends her entire career at Jugokeramika, retiring in 1988. In her work, she creates prototypes for industrial production which made it possible to recognize and evaluate ceramics anew as an autonomous medium in industrial design.

Awards

1959 – 1 st prize at an exhibition of souvenirs for the Kvarner Riviera (group member)
1962 – Industrijsko oblikovanje (“Industrial Design”), Belgrade – special distinction for quality design (Brazil set)
1963 – Jugokeramika’s award (Brazil set)
1967 – 1 st prize for a souvenir for the City of Zagreb (with Zlatko Arambašić)
1968 – Garden Show, Zagreb – diploma and gold medal
1969 – Garden Show, Zagreb – diploma and gold medal
1970 – 8th International Art Ceramics Exhibition, Cervia (Italy) – honorary distinction
1971 – Quality Design Distinction by the Federal Chamber of Commerce at the Zagreb Fair (group: Šribar, Severin, Perhač – décor – for the Arena set)
1972 – Zagreb Fair – 1 st prize with a Quality Design Distinction by the Federal Chamber of Commerce at the Zagreb Fair (group: Šribar, Severin, Perhač – décor – for the Arena set)
1973 – International Ceramics Exhibition in Gdansk (Poland) – honorary distinction – an award with a Quality Design Distinction by the Federal Chamber of Commerce at the Zagreb Fair (group: Šribar, Severin, Perhač – décor – for the Arena set)
1974 – an award with a Quality Design Distinction by the Federal Chamber of Commerce at the Zagreb Fair (group: Šribar, Severin, Perhač – décor – for the Arena set)
1974 – special distinction by the Yugoslav Federal Chamber of Commerce for the Stella black coffee and café au lait set
1975 – special distinction from the Eksperimenat 7 (“Experiment 7”) exhibition at the 7 th May Salon, organized by the Serbian Association of Visual Artists of Applied Arts
1986 – a souvenir for the City of Zagreb and the 1987 Summer Universiade – the Universiade Grand Prix

zatvori

Reference

Porculanski Sjaj Socijalizma, Maša Štrbac, Oris 56

servis za jelo — Jugokeramika

vaza Katarina, porculan, Jugokeramika, 1964.

Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb (MUO)

nacrt za vazu Katarina, Jugokeramika, 1963.

Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb (MUO)

zdjela s poklopcem, porculan, Jugokeramika, oko 1970.

Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, (MUO)

vrč (kantica) iz seta za crnu kavu Vivien, porculan, Jugokeramika, 1970.

Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb (MUO)

svijećnjak, porculan, Jugokeramika, oko 1970.

Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb (MUO)

pepeljara, porculan, Jugokeramika, oko 1970.

Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb (MUO)

Perhač Hercigonja Dragica

— keramičarka, dizajnerica posuđa za industrijsku proizvodnju
(1935., Feričanci)

Kao stipendistica Jugokeramike završava 1957. Školu primijenjene umjetnosti u Zagrebu. Nakon diplome zapošljava se u Jugokeramici, prvo na Odjelu dekora, a zatim na Odjelu prototipa u Pogonu porculana. Naknadno ponovno prelazi u Odjel dekora kao kreatorica na unapređenju novih suvremenih dekora. Prvenstveno izrađuje servise za domaćinstvo (Brazil, Vivien, Ljubljana, Nina, Minas) tankih stijenka i elegantnih linija, a nerijetko na objektima koristi i vlastite dekore. Servis Brazil iz 1962. prvi je jugoslavenski servis od tankog porculana. U dizajnu posuđa i servisa koristi vlastite dekore. Do mirovine 1988. radi u Jugokeramici. U svom radu stvara prototipe za industrijsku proizvodnju koji su omogućili novo sagledavanje i vrednovanje keramike kao autonomnog medija u industrijskom dizajnu.

servis za jelo — Jugokeramika

vaza Katarina, porculan, Jugokeramika, 1964.

Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb (MUO)

nacrt za vazu Katarina, Jugokeramika, 1963.

Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb (MUO)

zdjela s poklopcem, porculan, Jugokeramika, oko 1970.

Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, (MUO)

vrč (kantica) iz seta za crnu kavu Vivien, porculan, Jugokeramika, 1970.

Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb (MUO)

svijećnjak, porculan, Jugokeramika, oko 1970.

Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb (MUO)

pepeljara, porculan, Jugokeramika, oko 1970.

Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb (MUO)